فارسی دوم متوسطه درس چهارم

حجم فایل : 448.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 15
بنام خدا فارسی دوم متوسطه
درس چهارم
تعریف نهاد : قسمتی از جمله است که درباره ی آن توضیح می دهیم. در واقع انجام کاری یا داشتن حالتی به آنها نسبت داده می شود.

مانند : هوا سرد است . هوا : نهاد است طرز پیدا کردن نهاد : چه کسی / چه چیزی + فعل = نهاد
گاهی نهاد در عبارت حذف می شود
که در این صورت از راه شناسه ای که به آن متصل شده پی می بریم که نهاد حذف شده است
به ایران می بالیم. نهاد ما: محذوف .زیرا به انتها ی فعل شناسه " یم" متصل شده است. بامفهوم شناسه های فعل آشنا هستید

شناسه ها : ضمایری هستند که به آخر فعلها متصل می شوند تا شخص و شمار (تعداد انجام دهندگان کار ) را نشان بدهد
 
م یم
ی ید
-/د ند نمودار زیر نشان می دهد که چگونه می توان با استفاده از شناسه ها نهاد پنهان را پیدا کرد .

من م ما یم
تو ی شما ید
او -/د او ند مثال : تجربه های بسیاری از سفر برگرفتیم.

یم = ما تست :
نهاد در کدام گزینه محذوف است ؟

الف) احوال همه تو راست معلوم ب ) بگریست سپیدا چنین گفت دگر با
ج) تو خشنود باشی و من رستگار د) از ظلمت خود رهاییم ده *مفعول:

کلمه ای است که در جمله کار بر روی آن انجام می شود . و نشانه آن " را " می باشد که به " رای" مفعولی معروف است . مانند : دوستم آب را نوشید چه چیزی را نوشید؟
آب را آب : مفعول تست تعداد مفعول در گزینه ....... کمتر است
الف) قضا، خلعتی نامدارش دهد قدر، میوه در آستینش نهد
ب)ناشناسی که به تاریکی شب می برد شام یتیمان عرب
ج)بیا تا بر آریم دستی زدل که نتوان بر آورد فردا زگل
د)فجر تا سینه آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت تذکر: گاهی مفعول در جمله بدون را می آید که در این صورت با استفاده از فرمول مفعول یابی قابل کشف است.

مثال :
دانش آموزان ، درمدرسه دیوان حافظ می خوانند. چه چیزی را می خوانند ؟ دیوان حافظ
  *متمم :
اسمی است که بعد از حروف اضافه می آید
حروف اضافه حروفی است که به همراه فعل جمله می آید. مانند: از ، به، در، بر ، با ، برای ...........
ترسیدن از ، جنگیدن با ، شوریدن بر
دوستم از تاریکی می ترسد از : حرف اضافه / تاریکی : متمم تمرین :
مرد ت...